Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER HOS SPECIALFABRIKKEN A/S

Generelle oplysninger

Specialfabrikken A/S
Industrivej 2
7830 Vinderup
CVR nr.: 24953718
Telefon: 97441466
E-mail: mail@specialfabrikken.dk

1. Aftalegrundlag 

1.1 – Disse Handels- og leveringsbetingelser er gældende for alle online foretaget af Specialfabrikken Vinderup A/S, CVR-nr. 24953718.

1.2 – Handels- og leveringsbetingelserne kan kun gyldigt fraviges, i det omfang der foreligger en konkret skriftlig og underskreven aftale mellem Specialfabrikken Vinderup (herefter benævnt SPV) og kunden. 

1.3 – Disse Handels- og leveringsbetingelser viger ikke for kundens eventuelle indkøbsbetingelser.

2. Prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale m.v. 

2.1 – Alle priser oplyst af SPV er i danske kroner og eksklusiv moms med mindre andet udtrykkeligt fremgår. 

2.2 – SPV forbeholder sig ret til uden varsel at ændre sine priser. 

2.3 – SPV forbeholder sig ret til uden varsel at ændre specifikationerne på varen. 

2.4 – SPV tager forbehold for fejlangivelser i prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale m.v. Såfremt der er fejl i førnævnte, er SPV ikke bundet af det angivne. 

2.5 – Tilbud er gældende i 14 dage, medmindre andet er angivet.

3. Leveringssted og risikoovergang 

3.1 – Levering sker ab fabrik, Industrivej 2, 7830 Vinderup. 

3.2 – SPV tilstræber at afsende ordrer inden for 1-2 hverdage, og der leveres varer alle ugens hverdage.

3.3 – Vi sender med Danske Fragtmænd til Jylland, Fyn, Sjælland samt alle brofaste øer. Kontakt os ved levering til ikke-brofaste øer.

3.4 – Varer vil blive leveret på den angivne leveringsadresse. Hvis den angivne leveringsadresse er forkert, bliver der opkrævet gebyr for omdirigering.

3.5 – Risikoen for varen overgår til kunden ved levering. Hvis varen er skadet ved levering, skal der gøre indsigelse til fragtmanden. Hvis der ikke gøres indsigelse ved modtagelse, kan SPV ikke holdes erstatningsansvarlig.

3.6 – Pris for bareller tilbagebetales, hvis barellen modtages retur i ubeskadiget stand uden omkostning for SPV.

4. Transportomkostninger og forsikring 

4.1 – Eventuelle omkostninger forbundet med transport af varen afholdes af kunden.

4.2 – Fragtpriser er beregnet ud fra varens m3 og vægt.

4.3 – Varer vil blive leveret på den angivne leveringsadresse. Hvis den angivne leveringsadresse er forkert, bliver der opkrævet gebyr for omdirigering eller genudkørsel.

4.4 – Eventuelle omkostninger forbundet med tegning af transportforsikring eller lignende afholdes af kunden.

5. Forsinkelse 

5.1 – Såfremt SPVs levering bliver forsinket, er SPV forpligtet til at underrette kunden om udskydelsen af leveringen og herunder meddele, hvornår levering forventes at blive gennemført. 

5.2 – Såfremt levering ikke gennemføres til det udskudte leveringstidspunkt (jf. pkt. 5.2), er kunden berettiget til at ophæve aftalen. 

5.3 – Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning eller lignende i forbindelse med forsinkelse. 

6. Betalingsbetingelser

6.1 – SPV modtager VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og Bankoverførsel. 

6.2 – Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. 

7. Reklamationsret

7.1 – Reklamationsfrist er sat til otte dage fra leveringsdag.

7.2 – SPV er forpligtet til inden for en periode på seks måneder regnet fra leveringsdagen efter eget valg at ombytte, reparere eller lade reparere leverede varer, som måtte vise sig at være mangelfulde pga. fejl i konstruktion, materialer eller fremstilling. 

7.3 – Kunden kan ikke påberåbe sig en mangel ved det købte, såfremt manglen må tilregnes forhold hos kunden.

7.4 – Kunden er berettiget til at ophæve et køb, hvis der foreligger en væsentlig mangel, som SPV ikke ønsker eller kan afhjælpe.

8. Tilbagekøb og returnering

8.1 – SPV tilbagekøber kun leverede varer efter forudgående aftale.

8.2 – Specialfremstillede varer tages ikke retur.

8.3 – Tilbagekøbte varer skal leveres frit på SPVs adresse: Industrivej 2, 7830 Vinderup.

8.4 – Betaling tilbageholdes, indtil SPV har inspiceret de returnerede varer.

9. Produktansvar og garantibestemmelser

9.1 – SPV er kun ansvarlig for person- og tingskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af selskabet eller andre, som selskabet har ansvar for.

9.2 – SPV forpligter sig til i en periode på 12 måneder fra fakturadato til at afhjælpe konstruktions-, fremstillings- eller materialefejl.

9.3 – Garantien dækker kun ved normal brug, og ikke ved mangelfuld vedligeholdelse, reparation eller fejlbetjening. 

9.4 – SPV er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste som følge af fabrikationsfejl forårsaget af SPV eller dennes underleverandør.

10. Misligholdelse og erstatningsansvar 

10.1 – Såfremt der sker misligholdelse i samhandlen mellem kunden og SPV, kan den krænkede part gøre almindelige obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser gældende, med mindre andet fremgår af nærværende Handels- og leveringsbetingelser. 

10.2 – Det er mellem parterne aftalt, at kunden er uberettiget til at kræve erstatning for indirekte tab, herunder tabt avance. 

11. Lovvalg og værneting 

11. 1 – Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret. 

11.2 – Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal afgøres ved retten i Holstebro som aftalt værneting i første instans.